example1

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

โครงการให้คำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของผู้หญิงไทยในฮ่องกง
14 ก.ย. 2559

สรุปการเข้าร่วมโครงการ
ให้คำแนะนำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณค่าของผู้หญิงไทยในฮ่องกง

ระหว่างวันที่ 27–29 สิงหาคม 2559
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

*************************************************

                เมื่อวันที่ 27–29 สิงหาคม 2559 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้มอบหมายให้นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทน รมว.พม. นายสัมพันธ์ สุวรรณทับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยนางสาววันเพ็ญ สุวรรณวิสิฎฐ์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้แทน พม. เดินทางไปให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายหญิงไทยในฮ่องกง ตามการเรียนเชิญจากสมาคมรวมไทยในฮ่องกง

                การมาเยือนของคณะผู้แทน พม. ในครั้งนี้ นอกจากจะมารับทราบปัญหา และให้ข้อมูลการทำงานเกี่ยวกับหญิงไทยในต่างประเทศ เช่น การพัฒนาหลักสูตรของกระทรวงฯ ในการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศซึ่งดำเนินการเชิงบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ อาทิ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พม. ยังสนับสนุนให้เครือข่ายหญิงไทยในฮ่องกง จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ในต่างประเทศ และขอเชิญชวนให้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายเว็ปไซต์ yingthai.net และ แอพพิเคชั่น ที่กำลังได้รับการพัฒนาให้เป็นอีกช่องทางที่จะนำไปสู่การประสานงานและการรับความความช่วยเหลือ และจะจัดให้มีการอบรมการให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายหญิงไทยในฮ่องกงต่อไป
  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ