example1

สิทธิ/กฎหมายที่ควรรู้ :

กฎหมายสวัสดิการสังคม

1.  กฎหมายเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

2.  พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545

3.  พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


http://law.m-society.go.th/law/index.php


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ