example1

สิทธิ/กฎหมายที่ควรรู้ :

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการค้าประเวณีและควบคุมการขอทาน

1.  พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พุทธศักราช 2484

2. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

3. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

 

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


http://law.m-society.go.th/law/index.php


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ