example1

สิทธิ/กฎหมายที่ควรรู้ :

กฎหมายสตรีและครอบครัว

1.  พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

 

ที่มา : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


http://law.m-society.go.th/law/index.php


  ลิขสิทธิ์ © กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่


สถิติผู้เข้าชมเว็บ